venerdì 2 febbraio 2018

RICOSTRUTTORI OTTOCENTESCHI DELLA STORIA DEL XVIII SECOLO

I pittori:
Léon Gérôme Ferris, Mariano Alonso Perez, 
Robert Alexander Hillingford, Theobald von Oer, 
Pio Ricci, ecc. ecc.
giovedì 21 dicembre 2017

MATERIAŁ LITERACKI ALBERTA MACCHIEGO NA GAZETACH, KSIĄŻKACH LUB W TWOIM BLOGU UŻYWANY PRZEZ STUDENTÓW, BADACZY I UCZONYCH / MATERIALE LETTERARIO DI ALBERTO MACCHI SU GIORNALI, LIBRI O NEL SUO BLOG, UTILIZZATO POI DA STUDENTI, RICERCATORI E STUDIOSI

Forum GENEALODZY.PL 
Genealogia Strona Główna - Pochodzenie nazwiska


Adam Boniecki w swoim herbarzu za wielce prawdopodobne uznaje, że jakiś krewny biskupa Lippomano przybył z nim do Polski gdzie pozostał. Biskup Lippomano był nuncjuszem w Polsce od roku 1555. Polskę opuścił najprawdopodobniej na początku roku 1557. Przejrzałem kilka stron poświęconych biskupowi Lippomano i nigdzie nie znalazłem informacji, że wraz z nim do Polski przyjechał jakiś jego krewny. Za to jest pewien ślad, który może z dużą dozą prawdopodobieństwa uznać za czas, w którym pojawili się w Polsce przedstawiciele rodu Lippomano. W dniu 9 marca 2013 roku ukazał się artykuł Alberto Macchi pt. Luigii Lippomano we włoskiej gazecie Gazetta Italia. Jedyny dwujęzyczny magazyn polsko – włoski. Autor tego artykułu między innymi pisze: „Osiemnaście lat później Girolamo, kolejny duchowny z rodziny Lippomano, razem ze swoim bratem Paolem, kuzynem Luigim zostają wysłani przez Senat Wenecki do Polski, tym razem do Krakowa, aby asystować przy uroczystościach pogrzebowych Zygmunta Augusta oraz przy koronacji Henryka III Walezego, brata króla Francji Karola IX. Girolamo nie wrócił szybko do swojego kraju zafascynowany rozmachem ceremonii, ostentacją królewskiej świetności, która będzie widoczna przez pierwszych kilka miesięcy nowego panowania, ciekawymi miejscami, takimi jak Kopalnia soli w Wieliczce, pięknem krajobrazów i interesującymi relacjami utrzymywanymi między polskimi książętami a innymi książętami, w szczególności rosyjskimi i tureckimi. Obawiał się powrotu do Wenecji również z powodu zarazy, która tam panowała, dlatego zatrzymał się w Polsce na dobrych dziesięć miesięcy. Niestety czas przyjęć, zabaw i bankietów, które polska szlachta urządzała, prześcigając się w pomysłach, nie trwał zbyt długo. Rzeczywiście zdarzy się, tak że “wszystkie zabawy zamienią się w opłakiwanie” najpierw ze względu na śmierć Karola IX, a następnie z powodu ucieczki Henryka. Te wydarzenia wzbudzą wśród Polaków obawę przed „rozlewem krwi, popadnięciem w ruinę, utworzeniem się wielkich frakcji i różnymi nastrojami”. Z tego fragmentu dowiadujemy się, że 18 lat po tym jak biskup Luigi Lipomano był w Polsce ponownie w Polsce zjawiło się 3 przedstawicieli rodu Lippomano. Zapewne był to rok 1572 ponieważ 7 lipca 1572 roku zmarł w Knyszynie król polski Zygmunt II August i na ceremonii pogrzebowej byli jako przedstawiciele Wenecji bracia Lippomano. Autor pisze też, że do Wenecji powrócił Girolamo Lippomano. Nic nie wspomina o 2 pozostałych Lippomanach – prawdopodobnie jeden lub/i obaj mogli pozostać w Polsce. Wniosek jaki można wysnuć jest taki, że przynajmniej od 1572 roku [ XVI wiek ] Lippomanowie rozpoczynają Polską historię rodu. Z tego samego artykułu dowiadujemy się też, iż Luigi Lippomano [ oraz też jego bracia i kuzyni, raczej krewni ] byli potomkami rodziny Lippomano, Lippamano lub Luppomani, to jest weneckich patrycjuszy z tak zwanych Casade Novissime, rodziny która osiedliła się w Wenecji około 908 roku. Ta rodzina, pochodząca z greckiej wyspy Negroponte, dawniej Eubea, miała być założona przez anonimowego żyda, który nawrócił się na katolicyzm.
Więcej przeczytasz pod linkiem gdzie jest zamieszczona elektroniczna wersja cytowanego przeze mnie artykułu:

Adam Boniecki, nel suo armamentario, è molto probabile che riconosca che un parente del vescovo Lippomano è venuto in Polonia con lui dove è rimasto. Vescovo Lippomano era nunzio in Polonia dal 1555. Polonia ha lasciato molto probabilmente all'inizio del 1557. Ho guardato attraverso alcune pagine dedicate al vescovo Lippomano e non ha mai trovato le informazioni che, insieme con il polacco è venuto a un suo parente. Per questo c'è una traccia che può essere considerata con un alto grado di probabilità come il momento in cui i rappresentanti della famiglia Lippomano sono apparsi in Polonia. Il 9 marzo 2013, un articolo di Alberto Macchi intitolato Luigi Lippomano sul quotidiano italiano Gazzetta Italia. L'unica rivista bilingue polacco-italiana. L'autore di questo articolo, tra le altre cose, scrive: "Diciotto anni dopo Girolamo, un altro sacerdote della famiglia Lippomano, insieme al fratello Paolo, un cugino Luigi vengono inviati dal Senato veneziano in Polonia, questa volta a Cracovia per partecipare ai funerali del re Sigismondo Augusto e l'incoronazione Enrico III di Valois, fratello del re di Francia Carlo IX. Girolamo non ha restituito rapidamente al loro paese affascinato fiorire cerimonia ostentazione di splendore regale, che sarà visibile per i primi mesi del nuovo regno, luoghi interessanti, come la miniera di Wieliczka, la bellezza dei paesaggi e interessante rapporto tenuto fra i principi polacchi e altri principi, in particolare Russo e turco. Aveva paura di tornare a Venezia anche a causa della pestilenza che c'era, motivo per cui è rimasto in Polonia per ben dieci mesi. Sfortunatamente, il tempo delle feste, delle feste e dei banchetti organizzati dai nobili polacchi, superando le idee, non durò a lungo. In effetti, accadrà che "tutto il divertimento si trasforma in lutto" prima a causa della morte di Carlo IX, e poi a causa della fuga di Enrico. Questi eventi susciteranno la paura dei polacchi di "spargimento di sangue, caduta in rovina, formazione di grandi fazioni e diversi stati d'animo". Da questo passaggio apprendiamo che 18 anni dopo che il vescovo Luigi Lipomano era in Polonia, tre rappresentanti della famiglia Lippomano apparvero nuovamente in Polonia. Probabilmente era l'anno 1572 dal 7 luglio 1572, è morto nel Knyszyn polacco re Sigismondo II Augusto e la cerimonia funebre erano rappresentanti dei fratelli Venezia Lippomano. L'autore scrive anche che Girolamo Lippomano è tornato a Venezia. Niente menziona gli altri due Lippomans - probabilmente uno e / o entrambi potrebbero rimanere in Polonia. La conclusione che si può trarre è che almeno dal 1572 [il XVI secolo] i lapponi iniziarono la storia della famiglia polacca. Dallo stesso articolo si apprende che Luigi Lippomano [e anche i suoi fratelli e cugini, piuttosto parenti] erano i discendenti della famiglia Lippomano, Lippamano o Luppomani, questo è i patrizi veneziani del cosiddetto Casada Novissima, le famiglie che si stabilirono a Venezia circa 908 anni. Questa famiglia, originaria dell'isola greca di Negroponte, precedentemente Eubea, doveva essere fondata da un ebreo anonimo che si convertì al cattolicesimo.
Puoi leggere di più sul link in cui è pubblicata la versione elettronica dell'articolo citata da me:

giovedì 7 dicembre 2017

STORIA DI "GAZZETTA ITALIA" / HISTORIA "GAZZETTA ITALIA"


LETTORI IN EUROPA DEL GIORNALE 
"GAZZETTA ITALIA"


LECH WAŁĘSA CON DOROTA KOZAKIEWICZ (DELLA REDAZIONE)
KRZYSZTOF ZANUSSI CON ALBERTO MACCHI (DELLA REDAZIONE)
Abp STANISŁAW DZIWISZ CON SEBASTIANO GIORGI (DELLA REDAZIONE)
CLAUDIA CARDINALE
GERRY SCOTTI
AMEDEO MINGHI
WITOLD CASETTI
NICO CEREGHINI
MONIKA MALECKA
MAREK GASZYŃSKI
IZABELLA KOPEC E AMEDEO MINGHI
ENRICO RAVA E STEFANO BOLLANI
DRUPI
BEPPE SEVERGNINI
LETTRICI CON ALESSANDRO VANZI (DELLA REDAZIONE)
 
ADAM MAŁYSZ CON ENRICO BUSCEMA (DELLA REDAZIONE)
 RICCHI E POVERI
PIETRO GRASSO
ALESSANDRO "SPILLO" ALTOBELLI
GUGLIELMO EPIFANI

------------------------------------------------------------------------------------
 “Gazzetta Italia” è un giornale ideato, curato e sviluppato da alcuni tra i Soci fondatori insieme ad alcuni tra i Soci ordinari dell’Associazione “Italiani in Polonia” che cominciarono a lavorare già alla fine del 2009, approdando alla prima pubblicazione (Numero Zero) il 1 aprile 2010.
------------------------------------------------------------------------------------

Gazzetta Italia - ... Editore - Wydawnictwo Gazzetta Italia ul. Okólnik 11/14 Warszawa 00-368 ... Redattore Capo - Redaktor naczelny Dorota Kozakiewicz ...

------------------------------------------------------------------------------------

PRIMA REDAZIONE / PIERWSZA REDAKCJA:

Dorota Kozakiewicz (Redattore Capo / Redaktor Naczelny) Ermanno Truppa, Alessandro Vanzi, Alberto Macchi, Giuseppe Leonardi, Giovanni Genco, Mario Zaccaria.
Gazzetta Italia n.0 - kwiecień / aprile 2010
 
W SKRÓCIE
Powstaje Gazzetta Italia - Ermanno Truppa
Włoskie winorośle: Tokaj z Friuli
Jaskinia soli - Gian Marco Mele
Kręcąc się tu i tam, by robić zdjęcia - Mario Zaccaria
Muzeum Jana Pawła II - Michel Barin Champion
Sport! - Giovanni Genco
Spektakl i nie tylko... - Alberto Macchi
Rubryka Vito - Wytold Casetti
Wyścigi samochodowe to nie tylko F1 - Enrico Buscema
Prawo jazdy w Polsce - Alessandro Vanzi
(http://gazzettaitalia.pl/pl/products-page/numeri-arretrati/gazzetta-italia-numer-zero/#sthash.FaoP3iAU.dpuf)
Indice
Nasce Gazzetta Italia - Ermanno Truppa
Vitigni d’Italia: il tokaj friulano - Giuseppe Leonardi
Grotte di sale - Gian Marco Mele
In giro a far foto - Mario Zaccaria
Sport! - Giovanni Genco
I musei di Papa Wojtyla - Michel Barin Champion
Spettacolo e non solo... - Alberto Macchi
Polonia da esplorare - Riccardo Paparo
La rubrica di Vito - Witold Casetti
Il libro del mese:  “un altro giro di giostra” di T. Terzani
Indirizzi utili in Polonia
Non solo Formula 1 - Enrico Buscema
La patente di guida in Polonia - Alessandro Vanzi
(http://gazzettaitalia.pl/it/products-page/numeri-arretrati/gazzetta-italia-numero-zero/#sthash.8pF263En.dpuf)

Gazzetta Italia è il giornale di stampa italiana in Polonia, dal 2010 punto di riferimento della comunità italiana e dei polacchi amanti dell’Italia. La redazione è composta da giornalisti italiani e polacchi, oltre 156 collaboratori hanno contribuito in questi anni per promuovere il Made in Italy e il Bel Paese.

Dorota Kozakiewicz, Alessandro Vanzi, Sebastiano Giorgi, Alberto Macchi, Giuseppe Leonardi, Giovanni Genco, Mario Zaccaria, Witold Casetti, Michel Barin, Ermanno Truppa, Gian Marco Mele, Anetta Sałajczyk, Ewelina Walędziak, Beata Spirytulska, Enrico Buscema, Ewa Parzuchowska, Angela Soltys, Riccardo Paparo, Marco Ghia, Laura Dryjanska, Angela Ottone, Stefania Ricotta, Agnieszka Markowska, Bożena Jaźwińska, Fortunato Italiano, Katarzyna Gajewska, Astrea Amaduzzi, Marcin Czechowicz, Justyna Komorowska, Aleksandra Zwolińska, Maja Szybińska, Łukasz Matuszewski, Agnieszka Kotowska, Izabela Rybak, Maciej Czarnecki, Luca D’Ambrosio, Alberto Fiorin, Anna Bielak, Tymon Nowosielski, Silvia Rosato, Katarzyna Sławińska, Michał Samborski, Antonio Di Maio, Stefano Cavallo, Natalia Nowak, Julia Mafalda Łobodzińska, Iwona Pruszkowska, Danilo Di Ciancia, Paolo Bruno, Zuzanna Benesz, Giovanna Albanese, Karolina Stasiak, Agnieszka Szumowska, Małgorzata Kałka, Jolanta Fejkiel, Andrzej Łojko, Katarzyna Turbiasz, Michele D’Ottavio , Ornella Orlandini, Joanna Longawa, Gabriella Cardazzo, Monika Malinowska, Fabiana Tucillo, Walter Passoni, Marco Nuzzaco, Stefano Bartolomei, Anna Wójtowicz, Agnieszka Włazel, Anna Julia M., Grzegorz Karnas, Adolfo Maria Lionello Quaglia, Cristian Bortolotti, Marta Zielińska, Giovanni Scafidi, Masiar Pasquali, Mario Vecchione, Katarzyna Majewska, Anna Kuźmińska, Alessandro Rizzardini, Aleksandra Szumilas, Antonio Guarino, Karolina Fenicka, Giulia Solinas, Elżbieta Piekacz, Paulina Kurtyka, Weronika Boczar, Filippo Maria Caggiani, Michał Rogoziński, Waleria Pękalska, Katarzyna Balicka, Maurizio Marchetti, GMT-photo, Ewa Solonia, Agnieszka Lisiuk, Andrea Pattardo, Emiliano Caradonna, Karolina Jawniak, Ewa Skaut, Eva Freude, Edoardo Zarghetta, Ilona Rupiewicz, Matteo Massardi, Francesco Filippini, Magdalena Radziszewska, Karolina Kij, Alice De Luca, Alessandro Matera, Diana Golec, Grzegorz Kołacz, , Emanuela Vizzaro, Patryk Kornas, Enrico Del Prete, Don Claudio Bonavita, Daniela Galie, Mieczysław Lipiński, Roberta Rondoni, Aneta Łańcuchowska, Barbara Stec, Daniele Mosconi, Marcello Trotta, Michele Gottardi, Justyna Wścieklicka-Pesce, Stefano Mazzoni, Davide Denti, Urszula Sobol, Paulina Czynczyk, Oliwia Dec, Michał Stocki, Giovanni Ferretti, Łukasz Maciejewski, Anna Adamczak, Ewa Cichocka, Ola Muchin, Michele Feliziani, Luciano Gini, Chiara Marchesti, Magdalena Pruszkiewicz, Aleksandra Bednarska-Paparo, Danilo Ferraris, Edyta Daniluk, Leonardo A. Losito, Jakub Olik, Gabriele Nissim, Andrea Alessandrini, Maurizio Cavallini, Agnieszka Paff, Grzegorz Michalewski, Marcin Lepa, Guido Necchi, Marco Mazzocchi, Emanuele Ciabattini, Eric Matteucci, Magdalena Makowska .(http://gazzettaitalia.pl/it/redazione/)


 
Numero zero e numero definitivo di "Gazzetta Italia", il mensile in lingua italiana e polacca
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nasce Gazzetta Italia - Numero Zero
1 APRILE 2010 - AUTORE: REDAZIONE
Tentativo, innanzitutto, di aprire un ulteriore canale di comunicazione, che si spera possa essere efficace, comprensibile, fruibile per tutti. Il nostro è un tentativo di veicolare attraverso questo canale dei messaggi che abbiano un senso.
Grazie al lavoro dei Soci e dei collaboratori dell’Associazione “Italiani In Polonia” inauguriamo con questo numero pilota il giornale periodico della comunità italiana in Polonia.
Questo primo numero ha messo alla prova tutti noi e speriamo che i contenuti siano di Vostro gradimento.
Gazzetta Italia nasce con il desiderio di crescere e di suscitare interesse, con l’obiettivo di fornire agli Italiani in Polonia ed ai Polacchi che mostrano interesse verso il nostro Paese, un’informazione quanto più possibile completa e imparziale.
Nasce come un giornale gratuito perché non vuole fare commercio ma informazione, sia in versione digitale che in versione cartacea.
Abbiamo cercato di organizzare delle rubriche tematiche che rispecchino la cultura italiana: spettacolo, vino, sport, cultura e naturalmente le attività che l’Associazione promuove.
Vorremmo che questo giornale fosse il più interattivo possibile, che sia anche la voce di tutti. Nel più puro spirito pluralistico offre spazio a tutti i pareri, anche a quelli controversi. Siamo infatti convinti che la libertà di parola e di espressione sia alla base della democrazia, pertanto chiediamo a tutti di inviarci commenti, suggerimenti e perché no, articoli da pubblicare.
Buona lettura a tutti e auguri allo staff Gazzetta Italia. 
(http://www.gazzettaitalia.pl/it/nasce-gazzetta-italia/)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Powstaje Gazzetta Italia – Numero Zero
1 KWIETNIA 2010 ATTUALITÀ - AUTOR: REDAZIONE
Wyzwanie, związane przede wszystkim z otwarciem kolejnego kanału komunikacji, który miejmy nadzieję okaże się wystarczający, zrozumiały i pożyteczny dla wszystkich. W naszym przypadku, jest to wyzwanie i próba pokierowania, za pośrednictwem tego kanału wiadomościami, które miałyby pewną wartość i sens.
Dzięki wysiłkowi Czonków i współpracowników Stowarzyszenia „Italiani In Polonia” tym numerem pilotażowym, rozpoczynamy edycję periodyka wspólnoty włoskiej w Polsce. Pierwszy numer poddał próbie cały nasz zespół i mamy nadzieję, iż jego zawartość zdobędzie Państwa uznanie.
Gazetta Italia rodzi się z zamiarem dążenia do jak najprężniejszego rowoju, do pobudzenia zainteresowania Czytelników, ma też na celu dostarczenie Włochom mieszkającym w Polsce oraz Polakom, których interesuje nasz Kraj, informacji w miarę wyczerpujących, jak i bezstronnych.
Nasz Periodyk powstaje w nakładzie bezpłatnym, gdyż nie chce być kolejnym produktem komercyjnym, a raczej pragnie rozpowszechniać informacje, zarówno w formie cyfrowej, jak drukowanej.
Staraliśmy się opracować działy tematyczne, które odzwierciedlałyby kulturę włoską: spektakle, kuchnię, sport, kulturę i oczywiście działalność promowaną bądź rozpowszechnianą przez Stowarzyszenie.
Chcielibyśmy, aby ten periodyk był w miarę możliwości jak najbardziej interaktywny, aby stanowił również okazję do wypowiedzi dla wszystkich. W jak najczystszym duchu wielokulturowości i otwartości względem poglądów, dajemy naszym rodakom do dyspozycji przestrzeń do wyrażenia poglądów, również tych kontrowersyjnych. Jesteśmy absolutnie przekonani, że wolność słowa i prawo di ekspresji, opiera się na demokracji i w związku z tym zwracamy się z prośbą, o przesyłanie nam komentarzy, sugestii, wskazówek a także artykułów do publikacji.


Życzę miłej lektury, i pozdrawiam całą ekipę Gazzetta Italia. 
(http://www.gazzettaitalia.pl/pl/powstaje-gazzetta-italia/)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Alessandro Vanzi
Comunicazione e marketing, ecco di cosa mi occupo. Gazzetta Italia e Polonia Oggi sono due dei titoli pubblicati dall'azienda dove lavoro: Comunicazione Polska.
martedì 4 gennaio 2011
Gazzetta Italia
Vi presento la prima creazione editoriale a cui ho lavorato: Gazzetta Italia.
Nel 2009 ho avuto l'idea di creare il primo giornale di stampa italiana in Polonia; ho progettato a lungo la realizzazione, quasi un anno di lavoro, e dopo aver raggiunto un risultato progettuale avanzato ho condiviso la mia idea con Dorota Kozakiewicz (il Direttore Responsabile di Gazzetta Italia) e poi con il Direttivo dell'Associazione "Italiani In Polonia".
Dopo aver richiesto le autorizzazioni e seguito tutto il processo burocratico necessario (registrazione presso il Tribunale di Varsavia, richiesta numero ISSN, ecc...) abbiamo pubblicato il numero zero nell'Aprile del 2010.
Il numero zero è stato creato in formato A4 con 20 pagine di contenuti, stampato in 1.000 copie a colori.
Il problema principale nato durante l'impaginazione (di cui mi sono occupato io prevalentemente) è stato dettato dalla decisione di riportare articoli bilingui (italiano e polacco) per almeno il 70% dei contenuti. Questo fattore ha imposto un processo d'impaginazione difficoltoso, ma dovevamo riuscire a dare una chiave di lettura semplice, che crediamo di aver raggiunto solo con la pubblicazione del numero 3.
Il numero uno, in cui ho anche scritto un editoriale che spiegava tutte le difficoltà riscontrate nella realizzazione di Gazzetta Italia, è stato un successo. Il formato definitivo deciso è il tabloid, il più usato dai quotidiani internazionali al giorno d'oggi, con tiratura di 5.000 copie cartacee e circa 6.000 contatti che lo ricevono in formato online.
Successivamente il numero due, tre e quattro hanno mantenuto la stessa impaginazione e formato, con qualche modifica nelle rubriche e nella disposizione dei titoli (scritti in polacco) per rendere Gazzetta Italia più fruibile dai polacchi che non conoscono l'italiano.
La tiratura è aumentata grazie agli sponsor e oggi possiamo contare su 8.250 copie in media a 24 pagine, tutte a colori.
Con questo post colgo l'occasione per dire grazie a tutte le persone che collaborano e credono in Gazzetta Italia. (http://alessandrovanzi.blogspot.com/2011/01/gazzetta-italia.html)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
“MOLLO TUTTO” - TRASFERIRSI A VIVERE E LAVORARE IN POLONIA (Varsavia)
di Emiliana Pistillo 26/10/2010
[…] Fai parte del direttivo dell’Associazione “Italiani in Polonia”, com’è nata quest’idea?
Nel 2009 insieme ad alcuni amici italiani e polacchi, abbiamo costituto l'Associazione "Italiani In Polonia" con lo scopo di riunire i connazionali che si trovano in Polonia organizzando eventi sociali e culturali. Non esistevano esperienze simili prima dell'Associazione; certo sono presenti le camere di commercio e le istituzioni, ma mancava un "aggregatore" di iniziative socio-culturali. Tra le iniziative della nostra Associazione ci sono mostre e convegni in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura di Varsavia e Cracovia, la costituzione della Compagnia Teatrale "Esperiente" diretta dal Maestro Alberto Macchi e composta da italiani, polacchi e attori di altre nazionalità, l’apertura di Comitati dell'Associazione in diverse città' della Polonia come Wroclaw, Lodz e Cracovia.
Anche il primo giornale italiano in Polonia, non ci facciamo mancare niente?
Gazzetta Italia è un progetto a cui tengo molto, abbiamo dovuto lavorarci per più di un anno prima di pubblicare il numero zero ma con la un po' di tenacia siamo riusciti a farcela. Così da quest'anno siamo redattori del primo giornale di stampa italiana presente in Polonia, registrato presso il Tribunale di Varsavia, di cui sono il fondatore ed editore. Abbiamo 25 collaboratori circa che ci aiutano con articoli, traduzioni, impaginazione, ricerca sponsor, ecc.. Riusciamo a stampare ogni mese 5.000 copie cartacee (distribuzione nazionale) e inviamo la versione online a circa 5.000 contatti e-mail. In più c'è molta gente che lo scarica o lo legge direttamente dal nostro sito web.
Cosa ne pensano i lettori italo-polacchi?
Sin dal numero uno abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte dei lettori che ci inviano commenti e lettere; la comunità italiana è entusiasta e anche i polacchi lo sono, perché moltissimi conoscono l'italiano (nonostante il giornale sia bilingue) e molti sono amanti dall'Italia. […]

GAZZETTA ITALIA NUMERO ZERO

Spettacolo e non solo… teatro, cinema e televisione, ma anche storia, poesia, arte e… fantasia
BY ALBERTO MACCHI - PUBLISHED: 04/01/2010 - SECTION: CULTURA
Rubrica a cura di Alberto Macchi 
teatro@italianiinpolonia.org

In questo Numero Zero, miei cari lettori, mi limiterò ad illustrarvi quali sono i miei programmi relativamente alla collaborazione col presente periodico “Gazzetta Italia”, oggi al suo esordio. Uno spazio, questo a me riservato, che io intendo, a mia volta, riservarlo a voi, miei amici e futuri miei nuovi amici, o meglio, a noi, come fossimo tutti insieme riuniti in un cenacolo. Sì, attraverso queste pagine noi, voi ed io, avremo la possibilità di comunicare spaziando senza limiti nell’infinito mondo dello Spettacolo, un mondo che comprende Teatro, Cinema, Televisione, Danza, Musica, Canto, Poesia, Arte, Storia, Letteratura, un mondo che io conosco bene, per esservi stato immerso, più o meno, per tutta la vita; un mondo che parla di uomini, fatto da uomini, condannato, assolto o apprezzato da uomini. Un mondo speciale, che contiene in sé parole speciali, sì parole come TEATRO (il cui anagramma è ATTORE) o come SATIRA (il cui anagramma è RISATA).
Ma coloro che non mi conoscono potrebbero ben dire: “Dicci chi sei, prima di continuare con questo tuo monologo!”. E costoro, credo, avrebbero perfettamente ragione. Sarà bene allora che prima mi presenti. Dunque! Potrei rispondere con la sola frase: “Sono un operatore, o se preferite, un lavoratore dello spettacolo”. Però così non appagherei di certo la loro curiosità. Allora, entro nel particolare, senza intraprendere comunque un nuovo monologo: “Sono un drammaturgo ed un regista, cittadino del mondo, nato a Roma e rinato a Varsavia, che ha sempre viaggiato e che continua a viaggiare, tramite la macchina, i treni e gli aerei, nello spazio e, tramite lo studio, le ricerche e gli spettacoli, nel tempo”. Ecco, io son tutto qui!
Ora attendo le vostre lettere, con le vostre domande, con le vostre richieste. Però, per quanto riguarda questo numero, dovendo scegliere l’argomento, ovviamente per mancanza di richieste, ho ritenuto opportuno limitarmi ad informarvi circa l’ultimo spettacolo messo in scena nell’autunno del 2009 a Varsavia, in lingua italiana prima, con attori italiani e in lingua polacca poi, con attori polacchi; sto parlando di “Sigismondo Felice Feliński”, di cui vi ho riportato, qui appresso, oltre alla Locandina, e alla Foto di Scena, anche questa mia Nota che, al tempo dell’andata in scena, venne diffusa tra il pubblico:
“Il testo teatrale dal titolo “Zygmunt Szczęsny Feliński”, mi è stato commissionato da Padre Mirosław Nowak Parroco della Chiesa di Ognissanti in Varsavia, perché venga rappresentato in Polonia e possibilmente anche in Italia, nelle due lingue, durante i festeggiamenti per la Canonizzazione dell’Arcivescovo Sigismondo Felice Feliński, a partire dall’11 ottobre 2009, giorno in cui a Roma in Piazza San Pietro, Papa Benedetto XVI lo ha elevato agli onori degli altari.
Ambientato principalmente in Russia, a Jaroslavl’ sul Volga, questo lavoro, è stato da me espressamente arricchito di annotazioni registiche e di didascalie drammaturgiche, per dare a chi, dopo di me dovesse metterlo in scena, l’opportunità di ricreare l’atmosfera di questi momenti solenni. Altre tre operazioni analoghe le feci anni addietro quando, su richiesta del Rettore Padre Casimiro Przydatek della Compagnia di Gesù, scrissi “Stanislao Kostka e il Teatro Gesuitico del XVI secolo”, ambientato, quella volta, a Sant’Andrea al Quirinale a Roma, messo poi in scena in quella Chiesa dei Gesuiti e in Vaticano; ancora quando Padre Edoardo Aldo Cerrato, Procuratore Generale della Confederazione degli Oratoriani, mi commissionò “Cesare Baronio e l’Oratorio Filippino del XVI secolo” perché lo rappresentassi nell’anno 2007, in occasione della Commemorazione del Quarto Centenario dalla morte del Venerabile Cardinale Cesare Baronio ed infine quando Padre Innocenzo Venchi, Postulatore Generale dei Domenicani, m’invitò a scrivere e a rappresentare la vita del Beato Angelico nella Basilica di Santa Maria Sopra Minerva a Roma.

In ogni caso, io personalmente, questa mia proposta la considero un omaggio all’”Uomo Feliński”, una figura straordinaria; una persona autentica, generosa, pura d’animo, particolarmente sensibile alle vicende del suo popolo.
Quest’atto unico, come ogni rappresentazione teatrale, è fiction, naturalmente, con scene di atmosfere e rievocazioni oniriche, ma esso è anche teatro storico e d’azione, oltre che di parola; una pièce scritta per essere rappresentata ovunque, sia in spazi teatrali che in spazi non convenzionali, come antichi palazzi, ville, chiese, musei, con le loro scenografie architettoniche naturali.
La bibliografia e le note incluse in questo dramma, come in tutte le mie precedenti opere teatrali riguardanti biografie di personaggi storici, che ho scritto da quaranta anni ad oggi, sono il risultato di una scrupolosa ricerca.
Il mio compito, comunque, come ho sempre dichiarato in ogni mio scritto che abbia riguardato appunto la vita di personaggi storici, non è quello del critico, del teologo o del filosofo, dello storico o dello storico dell’arte, ma semplicemente quello dell’uomo di teatro, incline a frugare nelle più recondite pieghe dell’animo umano, minatore nelle cave dei sentimenti, approdato per la tenace ricerca, dentro quella miniera inesauribile che furono certamente, in questo caso, il cuore e la mente di Sigismondo Felice Feliński”.


Miei cari lettori, vi ho sottoposto quanto sopra perché possiate, attraverso questa – sia  pur sintetica – documentazione, farvi un’idea di quello spettacolo teatrale e di quel personaggio, in previsione d’una prossima replica, a cui spero – questa volta – anche voi possiate partecipare come spettatori. A presto!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 SETTEMBRE 2013 - “Gazzetta Italia” diventa oggetto di una tesi di laurea – Autore: Marco Ghia

(http://www.gazzettaitalia.pl/it/gazzetta-italia-diventa-oggetto-di-una-tesi-di-laurea/)

7 WRZEŚNIA 2013 - Nasza gazeta na kartach pracy licencjackiej – Autor: Marco Ghia(http://www.gazzettaitalia.pl/pl/nasza-gazeta-na-kartach-pracy-licencjackiej/)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 STYCZNIA 2014 - Autor: Redazione - Polski sukces - TVP Polonia24 - Wywiad Dorota Kozakiewicz redaktor naczelna Gazzetta Italia
(http://www.gazzettaitalia.pl/pl/polski-sukces-tvp-polonia24/)

24 STYCZNIA 2014 - Autor: Redazione - 7inpunto SEBASTIANO GIORGI – Caporedattore di „Gazzetta Italia”, mensile italiano in Polonia. Un confronto fra i due paesi sull’asse Venezia-Varsavia da lui frequentata.
(http://www.gazzettaitalia.pl/pl/7inpunto-sebastiano-giorgi/)GAZZETTA ITALIA - VARSAVIA
ELENCO ARTICOLI 
(Versioni: italiano e polacco / Wersje: po włosku i po polsku)

Rubrica ”Teatro e non solo” 
a cura di Alberto Macchi:
Spettacolo teatrale “Sigismondo F. Feliński”, n. 12/2010
Riflessioni su “Michelangelo Merisi”, n. 6/2010
Scomparso l’attore Maciej Kozłowski, n. 6/2010
Storia del Teatro“Enrico Marconi”di Varsavia, n. 9/2010
Riflessioni su “Michelangelo Merisi”, n. 10/2010
“L’Angolo della Poesia”, n. 12/2010
Scena dal testo teatrale “Stanislao Kostka”, n. 2/2011
Scena dal testo teatrale “Beato Angelico”, n. 2/2011
Scena dal testo teatrale “Brat Albert”, n. 3/2011
Scena dal testo teatrale “Carlo Dolci”, n. 6/2011
Compagnia Esperiente - Programma 2011-2012, n. 7-8/2011
Contro la chiusura del Teatro Valle di Roma, n. 7-8/2011
Scena dal testo teatrale “Irène Duclos Parenti”, n. 10/2011
"Esperiente: Tournée in Italia e Polonia”, n. 11/2011
Scena dal testo teatrale “Pompeo Batoni”, n. 4/2012
Scena dal testo teatrale “Cesare Baronio”, n. 5/2012
Scena dal testo teatrale “Cesare Baronio”, n. 7-8/2012
Scena dal testo teatrale “Arcangela Paladini”, n. 9/2012
Scena dal testo teatrale “Celestino V”, n. 11/2012
Scena dal testo teatrale “Celestino V”, n. 12/2012
Testo teatrale “Emma [Hamilton] e l’alcova”, n. 1-2/2013
Testo teatrale “Arcangelo Michele”, n. 3/2013
Testo teatrale “Cristoforo Colombo”, n. 4-5/2013
Testo teatrale “Irene e Arcangela”, n. 6/2013
Scena da "Alberto Magno e Tommaso D'Aquino", n. 7-8/2013

Rubrica ”Italiani in Polonia nei Secoli” 
a cura di Alberto Macchi 
(con il contributo della Dott.ssa Angela Sołtys del Castello Reale di Varsavia):
Carlo Tomatis, n. 6/2010
Enrico Marconi, n. 9/2010
Filippo Buonaccorsi, n. 10/2010
Luigi Caroli, n. 12/2010
Domenico Merlini, n. 2/2011
Marcello Bacciarelli, n. 2/2011
Bartolomeo Berecci, n. 3/2011
Bernardo Bellotto, n. 4/2011
Domenico Comelli n. 5/2011
Antonio Corazzi, n. 6/2011
Giacomo Casanova, n. 7-8/2011
Giuseppe Balsamo - Cagliostro, n. 9/2011
Santi Gucci, n. 10/2011
Bona Sforza, n. 11/2011
Francesco Nullo, n. 1-2/2013
Luigi Lippomano, n. 3/2013
G. Pinetti, S. Annetelli, R. Bustelli, n. 4-5/2013
Giovan Battista Lampi, n. 6/2013
Sebastiano Montelupi, n. 7-8/2013
Gioacchino Albertini, n. 5/2015
Giacomo Casanova, n. 6/2015
Antonio Sacco, n. 9/2015
Sebastiano Ciampi, n. 10/2015
Francesco Maria Lanci, n. 11/2015
Domenico Cimarosa, n. 2-3/2016
Nicolò Paganini, n 4-5/2016
Bona Sforza, n 6-72016

SCHEDE “ITALIANI IN POLONIA NEI SECOLI”
CURATE DA ALBERTO MACCHI,  
(con il contributo della Dott.ssa Angela Sołtys del Castello Reale di Varsavia):
NOTY AUTORSTWA 
«WŁOSI W POLSCE NA PRZESTRZENI STULECI»
ALBERTA MACCHIEGO
(przy współpracy dr Angeli Sołtys z Zamku Królewskiego w Warszawie):
FILIPPO BUONACCORSI – CALLIMACO (XV SEC)
FRANCESCO LORI (XV SEC)
BONA SFORZA (XVI SEC)
SEBASTIANO MONTELUPI (XVI SEC)
SANTI GUCCI (XVI SEC)
LUIGI LIPPOMANO (XVI SEC)
BARTOLOMEO BERECCI (XVI SEC)
GIOVANNI MARIA MOSCA – PADOVANO (XVI SEC)
BERNARDO MORANDO (XVI SEC)
FAUSTO SOCINI (XVI SECOLO)
SIMONE SIMONI (XVI SEC)
BARTOLOMEO SARDI (XVII SECOLO)
MICHELANGELO PALLONI (XVII SEC)
TOMMASO DOLABELLA (XVII SEC)
TITO LIVIO BURATTINI (XVII SEC)
MARCELLO BACCIARELLI (XVIII SEC)
BERNARDO BELLOTTO – CANALETTO (XVIII SEC)
GIOVAN BATTISTA LAMPI (XVIII SEC)
GIUSEPPE BALSAMO – CAGLIOSTRO (XVIII SEC)
LORENZA FELICIANI (XVIII SEC)
DOMENICO MERLINI (XVIII SEC)
GIACOMO CASANOVA I (XVIII SEC)
DOMENICO COMELLI (XVIII SEC)
CARLO TOMATIS (XVIII SEC)
CATERINA GATTAI FILIPPAZZI (XVIII SEC)
ENRICO MARCONI (XVIII SEC)
GIUSEPPE PINETTI (XVIII SEC)
GIACOMO CASANOVA II (XVIII SEC)
GIOACCHINO ALBERTINI (XVIII SEC)
ANTONIO SACCO (XVIII SEC)
SEBASTIANO CIAMPI (XVIII SEC)
FRANCESCO MARIA LANCI (XIX SEC)
DOMENICO CIMAROSA (XVIII SEC)
SCIPIONE PIATTOLI (XVIII SEC)
NICOLO' PAGANINI (XIX SEC)
LUIGI CAROLI (XIX SEC)
GIUSEPPINA RAIMONDI (XIX SEC)
GIUSEPPE GARIBALDI (XIX SEC)
FRANCESCO NULLO (XIX SEC)
ANTONIO CORAZZI XIX SEC)
S. ANNETELLI (XIX SEC)
RANIERI BUSTELLI (XX SEC)
GIOVANNINO GUARESCHI (XX SEC)

SCHEDE “TEATRO E NON SOLO” 
CURATE DA ALBERTO MACCHI
NOTY AUTORSTWA «TEATR I NIE TYLKO»
ALBERTA MACCHIEGO
ARCANGELO MICHELE (I SEC)
ALBERTO MAGNO (XIII SEC)
TOMMASO D'AQUINO (XIII SEC)
CELESTINO V (XIII SEC)
BEATO ANGELICO (XV SEC)
CRISTOFORO COLOMBO (XV SEC)
STANISLAO KOSTKA (XVI SEC)
MICHELANGELO MERISI – CARAVAGGIO (XVII SEC)
ARCANGELA PALADINI BROOMANS (XVII SEC)
CESARE BARONIO (XVII SEC)
CARLO DOLCI (XVII SEC)
IRENE DUCLOS PARENTI (XVIII SEC)
EMMA LYONS HAMILTON (XVIII SEC)
WILLIAM HAMILTON (XVIII SEC)
POMPEO BATONI (XVIII SEC)
GIUSEPPE BALSAMO – CAGLIOSTRO (XVIII SEC)
GIACOMO CASANOVA (XVIII SEC)
SIGISMONDO FELICE FELINSKI (XIX SEC)

ARTICOLI DIVERSI 
CON RIFERIMENTI AL TEATRO DI ALBERTO MACCHI
Recensione: “Imparare l’Italiano con il Teatro”, di Dorota Kozakiewicz, n. 9/2010
Annuncio: “Compagnia Esperiente di Varsavia – Programma Dicembre”, di Redazione, n. 12/2
Recensione: “Successo de L’Uomo Caravaggio”, di Alessandro Vanzi, n. 12/2010
Annuncio: “Miss Gazzetta Italia 2010”, di Alessandro Vanzi, n. 12/2010
Recensione: “L’Uomo Caravaggio ancora in scena”, di Daniele Mosconi, n. 2/2011
Recensione: “Abbattendo i miti su Caravaggio”, di Iwona Pruskowska, n. 10/2011
Menzione su: “D. G. che discende da un re polacco”, di Joanna Longawa, 11/2012
Annuncio: “Compagnia Esperiente di Varsavia - Stagione 2012-2013”, di Redazione n. 12/2012
Annuncio: “Compagnia Esperiente di Varsavia - Stagione 2012-2013”, di Redazione n. 1-2/2013
Annuncio: “Compagnia Esperiente di Varsavia - Stagione 2012-2013”, di Redazione n. 3/2013
Annuncio: “Compagnia Esperiente di Varsavia - Stagione 2012-2013”, di Redazione n. 4-5/2013AL 1 GENNAIO 2018

Gazzetta Italia 
Tiratura media 2.000 copie versione cartacea in vendita in tutti gli Empik della Polonia 
o in abbonamento 
- 6.000 contatti versione online

Editore - Wydawnictwo
Gazzetta Italia ul. Żurawia 6/12 pok. 751, 00-503 Warszawa
Tel. +48 505 269 400
redazione@gazzettaitalia.pl

Caporedattore - Redaktor naczelny
Sebastiano Giorgi giorgi@gazzettaitalia.pl

Direttore responsabile - Dyrektor zarządzający
Dorota Kozakiewicz

Redakcja - Redazione
Katarzyna Kurkowska
Konrad Pustułka 

Redazione - Redakcja
Sebastiano Giorgi, Alberto Macchi, Dorota Kozakiewicz, Giuseppe Leonardi, Giovanni Genco, Mario Zaccaria, Witold Casetti, Michel Barin, Ermanno Truppa, Gian Marco Mele, Anetta Sałajczyk, Ewelina Walędziak, Beata Spirytulska, Enrico Buscema, Ewa Parzuchowska, Angela Soltys, Riccardo Paparo, Marco Ghia, Laura Dryjanska, Angela Ottone, Alessandro Vanzi, Stefania Ricotta, Agnieszka Markowska, Bożena Jaźwińska, Fortunato Italiano, Katarzyna Gajewska, Astrea Amaduzzi, Marcin Czechowicz, Justyna Komorowska, Aleksandra Zwolińska, Maja Szybińska, Łukasz Matuszewski, Agnieszka Kotowska, Izabela Rybak, Maciej Czarnecki, Luca D’Ambrosio, Alberto Fiorin, Anna Bielak, Tymon Nowosielski, Silvia Rosato, Katarzyna Sławińska, Michał Samborski, Antonio Di Maio, Stefano Cavallo, Natalia Nowak, Julia Mafalda Łobodzińska, Iwona Pruszkowska, Danilo Di Ciancia, Paolo Bruno, Zuzanna Benesz, Giovanna Albanese, Karolina Stasiak, Agnieszka Szumowska, Małgorzata Kałka, Jolanta Fejkiel, Andrzej Łojko, Katarzyna Turbiasz, Michele D’Ottavio , Ornella Orlandini, Joanna Longawa, Gabriella Cardazzo, Monika Malinowska, Fabiana Tucillo, Walter Passoni, Marco Nuzzaco, Stefano Bartolomei, Anna Wójtowicz, Agnieszka Włazel, Anna Julia M., Grzegorz Karnas, Adolfo Maria Lionello Quaglia, Cristian Bortolotti, Marta Zielińska, Giovanni Scafidi, Masiar Pasquali, Mario Vecchione, Katarzyna Majewska, Anna Kuźmińska, Alessandro Rizzardini, Aleksandra Szumilas, Antonio Guarino, Karolina Fenicka, Giulia Solinas, Elżbieta Piekacz, Paulina Kurtyka, Weronika Boczar, Filippo Maria Caggiani, Michał Rogoziński, Waleria Pękalska, Katarzyna Balicka, Maurizio Marchetti, GMT-photo, Ewa Solonia, Agnieszka Lisiuk, Andrea Pattardo, Emiliano Caradonna, Karolina Jawniak, Ewa Skaut, Eva Freude, Edoardo Zarghetta, Ilona Rupiewicz, Matteo Massardi, Francesco Filippini, Magdalena Radziszewska, Karolina Kij, Alice De Luca, Alessandro Matera, Diana Golec, Grzegorz Kołacz, , Emanuela Vizzaro, Patryk Kornas, Enrico Del Prete, Don Claudio Bonavita, Daniela Galie, Mieczysław Lipiński, Roberta Rondoni, Aneta Łańcuchowska, Barbara Stec, Daniele Mosconi, Marcello Trotta, Michele Gottardi, Justyna Wścieklicka-Pesce, Stefano Mazzoni, Davide Denti, Urszula Sobol, Paulina Czynczyk, Oliwia Dec, Michał Stocki, Giovanni Ferretti, Łukasz Maciejewski, Anna Adamczak, Ewa Cichocka, Ola Muchin, Michele Feliziani, Luciano Gini, Chiara Marchesti, Magdalena Pruszkiewicz, Aleksandra Bednarska-Paparo, Danilo Ferraris, Edyta Daniluk, Leonardo A. Losito, Jakub Olik, Gabriele Nissim, Andrea Alessandrini, Maurizio Cavallini, Agnieszka Paff, Grzegorz Michalewski, Marcin Lepa, Guido Necchi, Marco Mazzocchi, Emanuele Ciabattini, Eric Matteucci, Magdalena Makowska, Lucia Morgantetti

Abbonamenti - Prenumerata
Spedizione copia cartacea 6 numeri POLONIA 55 PLN - ITALIA 30 EURO
W wersji papierowej wysyłka 6 numerów POLSKA 55 PLN - WŁOCHY 30 EURO

Copyright
Gazzetta Italia, tutti i diritti riservati, gli articoli riprodotti dovranno citare la fonte.

Gazzetta Italia, wszelkie prawa zastrzeżone, powielane artykuły powinny określać źródło.                                                                                                  


PREMI GAZZETTA ITALIA

2016


2017

2018